Corona Friesland

Algemene voorwaarden

De algemene (cursus)voorwaarden en algemene voorwaarden voor COVID sneltesten, zorgopdrachten en privacy-overeenkomst Corona Friesland (onderdeel van de SlouwerhofAcademy)


1. Definities

1.1. Slouwerhof Academy: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: de eenmanszaak, Slouwerhof Academy, gevestigd te (8491PJ) Akkrum, De Parse 2 en ingeschreven bij het Handelsregister onder nummer: 54566363

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Slouwerhof Academy een overeenkomst (van opdracht) is aangegaan of wenst aan te gaan.

1.3 Deelnemer/ zorgontvanger: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever deelneemt aan de cursus of zorg ontvangt.

1.4 Cursus: de aangeboden cursus, training en andere vorm van opleiding door Slouwerhof Academy.

1.5 Open cursus: cursus met deelnemers als privépersoon en/ of uit verschillende bedrijven en/of organisaties.

1.6 ‘In- company’- cursus: cursus met deelnemers uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie.

1.7 Opdracht: de mondelinge en/ of schriftelijke overeenkomst van opdracht tussen Slouwerhof Academy en de opdrachtgever, op basis waarvan Slouwerhof Academy de cursus, training of andere werkzaamheden zal uitvoeren.

1.8 Zorgopdracht: de mondelinge en/ of schriftelijke overeenkomst van opdracht tussen Slouwerhof Academy en de opdrachtgever, op basis waarvan Slouwerhof Academy de begeleidende-, verzorgende- en verpleegkundige zorg of andere werkzaamheden zal uitvoeren.

1.9. Corona Friesland: Tijdelijke testlocatie voor COVID-95 sneltesten


2. Toepassing

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Slouwerhof Academy en opdrachtgever, betreffende het organiseren en uitvoeren, deelname aan of opdracht tot het houden van cursussen, bijscholing, trainingen en andere vormen van opleiding alsmede organiseren en uitvoeren van de training, begeleiding, verzorgende- en verpleegkundige handelingen en werkzaamheden, waaronder het organiseren en afnemen van COVID sneltesten.

2.2 Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door Slouwerhof Academy uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.

2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of nietig verklaard mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

2.5 Door het gebruik van de internetsite coronafriesland.nl en het plannen van een afspraak aanvaardt de klant de Algemene Voorwaarden.


3.A. Overeenkomst, aanmelding en inschrijving en inschrijfvoorwaarden cursussen

3.1 De overeenkomst met betrekking tot de ‘in- company’- cursus komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van de offerte door opdrachtgever.

3.2 Aanmelding voor een open cursus vindt plaats door verzending van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier op de website van Slouwerhof Academy www.slouwerhof.nl. Door de aanmelding verklaart de opdrachtgever zich akkoord met (de toepasselijkheid van) deze algemene cursusvoorwaarden. Als datum van aanmelding geldt de datum van ontvangst door Slouwerhof Academy van het aanmeldingsformulier.

3.3 Elke deelnemer ontvangt na aanmelding binnen 5 werkdagen een bevestiging van de aanmelding en – indien afgesproken – de factuur. Op deze bevestiging staan alle gegevens vermeld, zoals cursustype, lestijden, aanvangsdatum en locatie. Na het versturen van deze bevestiging beschouwt Slouwerhof  Academy de aanmelding als definitief.

3.4 Slouwerhof Academy kan de aanmelding afwijzen onder opgaaf van reden(en) en mededeling aan de aanmelder, bijvoorbeeld als het aantal aanmeldingen daartoe aanleiding geeft of als de deelnemer als “niet geschikt’’ wordt beschouwd (zulks volledig ter discretie van Slouwerhof). Aanmelding geschiedt op basis van volgorde van binnenkomst en wel tot het maximum aantal deelnemers voor de betreffende cursus is bereikt.

3.5 De overeenkomst met betrekking tot de open cursus komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Slouwerhof Academy van de aanmelding.


Inschrijfvoorwaarden

 1. Inschrijving vindt uitsluitend plaats na schriftelijk ontvangst van de volledige benodigde informatie; volledige naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en geboorteplaats en indien van toepassing uw BIG nummer en/of V&VN nummer.

 2. Door in te schrijven verklaart je je akkoord met deze inschrijvingsvoorwaarden. Tevens verklaar je te voldoen aan de vooropleidingseisen die voor het volgen van de cursus of voor deelname aan het examen gewenst of noodzakelijk zijn.

 3. Bij inschrijving van een minderjarige moet hiervoor schriftelijk en ondertekend toestemming worden gegeven door ouder(s), voogd(en) of verzorger(s).

 4. Cursisten worden geplaatst op volgorde van binnenkomst. Als het maximale aantal deelnemers wordt overschreden, nemen wij contact met je op en kan je in een ander groep of op een wachtlijst worden geplaatst.

 5. Cursussen gaan uitsluitend door bij voldoende deelname. Als de cursus niet doorgaat stellen wij je hiervan uiterlijk drie werkdagen voor de eerste les op de hoogte. Bij annulering door Slouwerhof Academy ben je geen kosten verschuldigd. Je kunt ook geen aanspraak maken op een vergoeding van geleden schade, hoe ook genaamd.

 6. Annulering door jezelf kan uitsluitend schriftelijk, hier zijn vanaf 2 weken na inschrijving altijd administratiekosten van 35 euro aan verbonden.
  Annuleren is tot een maand voor aanvang van de eerste cursusdag kosteloos, je betaalt alleen 35 euro administratiekosten.
  Tot 2 weken van tevoren betaal je 50% van je cursusgeld en 35 euro administratiekosten.
  Bij annulering na dit tijdstip is 100% van de cursusprijs verschuldigd en 35 euro administratiekosten.

 7. Na aanschaf van een online cursus vervalt het herroepingsrecht zodra de cursus wordt gestart. De aankoop van de online cursus kan dan dus niet meer ongedaan worden gemaakt.

 8. Wanneer je besluit om de cursus waarvoor je je hebt opgegeven te verplaatsen naar een andere datum (of data) dan betaal je hiervoor altijd 35 euro administratiekosten.

 9. Als je een les of gedurende een bepaalde tijd de lessen niet volgt, heeft dat geen recht op restitutie. Bij zeer bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld overlijden of ernstige ziekte, kan gedeeltelijke terugbetaling van gelden plaats vinden. Dit is ter beoordeling van de Slouwerhof.

 10. Slouwerhof Academy stuurt je via de e-mail een factuur, wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen vanaf de datum dat de factuur verstuurd is.

 11. Je blijft ten allen tijde betalingsplichtig. Bij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen aan je betalingsverplichtingen kunnen wij je de toegang tot de cursus ontzeggen totdat de achterstallige betaling is voldaan. Ingebrekestelling is hiervoor niet vereist. Voldoe je daarna nog steeds niet aan je betalingsverplichtingen, dan kunnen wij eenzijdig de cursusovereenkomst beëindigen. Behalve achterstallige bedragen brengen wij ook eventuele incasso- en bijkomende kosten in rekening.
 12. Als er een verandering in je persoonlijke omstandigheden of werksituatie optreedt die van invloed kan zijn op het verloop van de cursus of je deelname hieraan, dan dien je dit direct schriftelijk aan ons door te geven. Alle gevolgen, van welke aard dan ook, ontstaan door niet–tijdig doorgeven, zijn voor je eigen rekening.

 13. Bestelde en/of aangeschafte boeken en leermiddelen kunnen wij niet terug nemen.

 14. Bij verhindering van de docent zullen wij voor een vervangende docent zorgen, behoudens overmacht.

 15. De docent verbindt zich de cursus naar beste weten en met de vereiste aandacht en zorgvuldigheid uit te voeren. Hij/zij sluit voor het overige ten aanzien van de cursisten iedere aansprakelijkheid uit voor schade die buiten zijn/haar schuld of risicosfeer ontstaan.

 16. Wij behouden ons het recht voor prijzen van nieuw te starten cursussen te verhogen als de prijsontwikkeling daartoe aanleiding geeft.


4. Wijzigen overeenkomst

4.1 Slouwerhof Academy is gerechtigd om wijzigingen in het tijdstip, het programma, de locatie en de inhoud van de cursus aan te brengen. Hiervan wordt de opdrachtgever voor aanvang van de cursus op de hoogte gesteld. Mocht dit zich voordoen dan heeft de opdrachtgever het recht om zonder kosten - mits schriftelijk binnen 48 uur na kennisgeving - te annuleren (op te zeggen).

4.2 Slouwerhof Academy is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, die met de uitvoering van de overeenkomst is belast, te vervangen door een andere docent of trainer. Dit brengt voor de opdrachtgever niet het recht mee om de cursus te annuleren (op te zeggen).


5. Uitvoering overeenkomst

5.1 Slouwerhof Academy spant zich in de gegeven opdrachten  naar beste inzicht en vermogen - overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap - uit te (laten) voeren.

5.2 Deelname aan een cursus is voor volledige (eigen) verantwoordelijkheid van de deelnemer. Door deelname geeft de deelnemer aan zelf verantwoordelijk te zijn voor zijn leerproces en zijn voorbereidingen. Slouwerhof Academy is participerend in dit leerproces.

5.3 De deelnemer geeft middels aanmelding aan lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat hij zelf volledig verantwoordelijk is voor eventuele nadelige gevolgen voor het eigen lichaam en gezondheid. Slouwerhof Academy is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen.

5.4 Slouwerhof Academy zal elke zorgopdracht naar beste kunnen en inzicht uitvoeren en zal zich te allen tijde houden aan de beroepscodes voor verpleegkundigen.

5.5 Slouwerhof is bevoegd verpleegkundige onder BIG registratienummer 39045361330 en garandeert dat de kwaliteit van de verpleegkundige zorg die zij biedt overeenkomt met hetgeen van een bevoegd verpleegkundige verwacht mag worden.

5.6 De Opdrachtgever is bij zorgopdrachten verantwoordelijk voor de verkrijging van en de beschikking over een schriftelijke toestemming van de huisarts (het “Uitvoeringsverzoek”). Slouwerhof zal geen voorbehouden handelingen verrichten, tenzij Opdrachtgever beschikt over een Uitvoeringsverzoek dat bij de Zorgontvanger thuis ter inzage ligt. Op aanvraag heeft Slouwerhof een lijst met voorbehouden handelingen beschikbaar.

5.7 De Opdrachtgever zorgt bij zorgopdrachten te allen tijde voor tijdige beschikbaarheid van alle gegevens die benodigd zijn voor de correcte en volledige uitvoering van de door Slouwerhof te verrichten werkzaamheden. Hiertoe behoort in ieder geval een Uitvoeringsverzoek voor voorbehouden handelingen, informatie over toe te dienen medicatie, en informatie die duidelijkheid schept over de specifieke situatie van de zorgontvanger.

5.8 De Opdrachtgever zorgt bij zorgopdrachten te allen tijde voor beschikbaarheid van alle hulpmiddelen en materialen die nodig zijn voor het uitvoeren van de Opdracht. De voor de Opdracht benodigde hulpmiddelen en materialen zullen in onderling overleg worden vastgesteld, waarbij Slouwerhof het recht heeft aan te geven welke hulpmiddelen en materialen voor hem of haar strikt noodzakelijk zijn voor een juiste en volledige en veilige uitvoering van de Opdracht.

5.9 De Opdrachtgever en – indien van toepassing – de Zorg Ontvanger zorgen bij zorgopdrachten voor goede en veilige werkomstandigheden voor de Opdrachtnemer.

5.10 Indien bij een zorgopdracht voor de uitvoering van de werkzaamheden een uitvoeringsverzoek van de huisarts, de benodigde hulpmiddelen, of een veilige werkomgeving niet aanwezig zijn, dan heeft Slouwerhof het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten, dan wel de Opdracht geheel of ten dele niet uit te voeren.

5.11 De Opdrachtgever zal bij een zorgopdracht Slouwerhof de gelegenheid geven om zijn of haar bevindingen bij te houden in een dossier en te rapporteren aan eventuele andere zorgverleners, familie van de Zorg Ontvanger, een huisarts of andere specialisten of belanghebbenden.

5.12 De Opdrachtgever zal bij een zorgopdracht (tijdelijke) adreswijzigingen van de Zorg Ontvanger te allen tijde terstond en zo spoedig mogelijk doorgeven aan Slouwerhof. Indien Slouwerhof de zorgopdracht geheel of ten dele niet kan uitvoeren als gevolg van het ontbreken van tijdige informatie over een (tijdelijke) adreswijziging, kan Slouwerhof het afgesproken zorgmoment desalniettemin volledig in rekening brengen.

5.13 In overleg met de Opdrachtgever zal Slouwerhof  bij een zorgopdracht de wijze vaststellen waarop de zorgpdracht zal worden uitgevoerd.

5.14 Tot de zorgopdracht behoort niet het (doen) vervoeren van de Zorg Ontvanger.

5.15 De Opdrachtgever, of indien van toepassing de Zorg Ontvanger, dient bij een zorgopdracht een afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Indien korter dan 24 uur voor een afspraak wordt afgezegd dan kan Slouwerhof de volledige voor die afspraak gereserveerde tijdsduur in rekening brengen.

5.16 Afspraken dienen bij een zorgopdracht door de Opdrachtgever, of indien van toepassing door de Zorg Ontvanger, zelf te worden afgezegd. Afzegging vindt plaats door middel van direct contact of per telefoon. Afzeggingen kunnen ook via voicemail worden ingesproken op telefoonnummer: 0651058100 onder vermelding van naam, dag en tijdstip.

5.17 Indien Slouwerhof bij een zorgopdracht verhinderd is voor een afspraak, dan zal zij zich inspannen om de afspraak door een vervanger te laten uitvoeren. Slouwerhof zal zich inspannen er voor te zorgen dat enige vervanger over gelijke kwaliteiten beschikt en de zorgopdracht op gelijke wijze zal uitvoeren. Indien het niet mogelijk blijkt een vervanger voor een afspraak te vinden, dan zal de afspraak op een ander moment worden ingehaald. De afgezegde afspraak zal dan niet in rekening worden gebracht.
5.18. Slouwerhof Academy laat de COVID-95 sneltesten uitsluitend afnemen door goed opgeleide zorgprofessionals.

5.19. Het laten afnemen van een sneltest  is voor volledige (eigen) verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

5.20 Slouwerhof Academy zorgt bij COVID-95 sneltesten te allen tijde voor beschikbaarheid van alle veiligheidsmiddelen en maatregelen, hulpmiddelen en materialen die nodig zijn voor een juiste en volledige en veilige uitvoering van de testen.

5.15 De Opdrachtgever dient bij een sneltest een afspraak minimaal 2 uur van te voren af te zeggen. Indien korter dan 2 uur voor de afspraak wordt afgezegd dan kan Slouwerhof de volledige voor die afspraak gereserveerde tijdsduur in rekening brengen a 75 euro per afspraak.

5.16 Afspraken dienen bij een sneltest door de opdrachtgever zelf te worden afgezegd. Afzegging vindt plaats door middel van direct contact of per telefoon. Afzeggingen kunnen ook via voicemail worden ingesproken op telefoonnummer: 0651058100 onder vermelding van naam, dag en tijdstip.

5.17 Indien Slouwerhof bij een sneltest verhinderd is voor een afspraak, dan zal zij zich inspannen om de afspraak door een vervanger te laten uitvoeren. Slouwerhof zal zich inspannen er voor te zorgen dat enige vervanger uitsluitend over gelijke kwaliteiten beschikt en de sneltest op gelijke wijze zal uitvoeren. Indien het niet mogelijk blijkt een vervanger voor een afspraak te vinden, dan zal in overleg de afspraak op een ander moment worden ingehaald, mocht dit niet mogelijk zijn, dan zal de afgezegde afspraak niet in rekening worden gebracht.


6. Cursusmateriaal en auteursrecht

6.1 Indien Slouwerhof Academy opleidingsmateriaal aan een deelnemer ter beschikking stelt, dan verkrijgt de deelnemer daarop slechts een niet exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor eigen gebruik.

6.2 Alle rechten van het door Slouwerhof Academy verstrekte cursusmateriaal en documentatie berusten bij Slouwerhof Academy, voor zover de rechten niet bij anderen berusten. De deelnemer is niet gerechtigd cursusmateriaal te kopiëren en/of openbaar te maken, noch te wijzigen.

6.3 Slouwerhof Academy aanvaardt tijdens de cursus en nadat de cursus is gegeven, geen enkele aansprakelijkheid voor het opvolgen van en/of interpreteren door de deelnemer van de aanbevelingen in het schriftelijke materiaal en/of van mondelinge aanwijzingen gegeven en toegepast tijdens een cursus.


7. Examen/toetsing

7.1 Om deel te nemen aan de examens tot instructeur gelden de voorwaarden die gemeld worden in het lesboek ‘’opleiding tot instructeur’’, behorend bij de desbetreffende cursus.

7.2 Indien de deelnemer de cursus met goed gevolg heeft afgerond, ontvangt hij een certificaat van deelname. Over de uitslag van het examen c.q. toetsing kan niet worden gecorrespondeerd.

7.3 Slouwerhof Academy is geenszins aansprakelijk voor resultaten op examens of toetsing(en).


8. Prijzen

8.1 De kosten voor de ‘in-company’- cursus worden vermeld in de door Slouwerhof Academy verstrekte offerte, zulks met voorbehoud van eventuele (evidente) druk- en/of typefouten. Prijzen genoemd in voormelde offerte zijn geldig gedurende veertien (14) dagen na dagtekening.

8.2 De vermelde prijzen zijn exclusief BTW. In de prijzen zijn inbegrepen: de kosten voor lesmateriaal, oefenmateriaal, certificaten, pasjes, bewijs van deelname en registratiekosten.

8.3 De kosten voor het inhuren van een docent van de Slouwerhof Academy worden, tenzij anders afgesproken, gefactureerd per uur. Van starttijd van de cursusdag tot eindtijd van de cursusdag, inclusief (lunch)pauzes. Indien van toepassing worden, tenzij anders afgesproken, tegen hetzelfde uurtarief de daadwerkelijke uren gefactureerd voor het beoordelen van thuiswerkopgaven van de cursisten en het beantwoorden van vragen voor en tussen de cursusdagen.

8.4 De kosten voor de open cursus staan vermeld in de factuur verstrekt door Slouwerhof Academy, zulks met voorbehoud van eventuele (evidente) druk- en/of typefouten.

8.5 Slouwerhof Academy behoudt zich het recht voor in de algemene mededelingen en op haar website genoemde prijzen te allen tijde zonder vooraankondiging aan te passen.

8.6 Tenzij anders overeengekomen, zal Slouwerhof bij een zorgopdracht de feitelijk uitgevoerde werkzaamheden, en eventuele aanvullende werkzaamheden op basis van urenbesteding in rekening brengen bij de Opdrachtgever.

8.7 Slouwerhof zal bij een zorgopdracht factureren op basis van een vooraf tussen partijen overeengekomen uurtarief. Partijen kunnen overeenkomen dat voor bepaalde delen van de dag of de week een afwijkend uurtarief zal worden gehanteerd.

8.8 Maximaal eenmaal per jaar kan Slouwerhof bij een zorgopdracht het uurtarief aanpassen. Slouwerhof zal een dergelijke aanpassing drie (3) maanden voor ingang van de aanpassing schriftelijk aan de Opdrachtgever meedelen. Indien de Opdrachtgever het niet eens is met (de hoogte van) de aanpassing van het uurtarief, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Opdracht op grond hiervan op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste twee (2) maanden.

8.9 De kosten voor de COVID-19 sneltesten staan vermeld op de website en zijn inclusief 21% btw.

9. Betaling

9.1 Betaling door de opdrachtgever bij een cursus dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk zeven (7) dagen voorafgaand aan de desbetreffende cursus, tenzij andere betaaltermijnen schriftelijk zijn overeengekomen en op de factuur vermeld staan. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door Slouwerhof Academy aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Facturering bij een zorgopdracht zal plaatsvinden op maandelijkse basis. Slouwerhof zal aan Opdrachtgever schriftelijk factureren, waarbij inzage wordt gegeven in het aantal besteedde uren en op welke dagen. Over het honorarium van Slouwerhof zal bij een zorgopdracht rechtstreeks met de zorgontvanger geen BTW worden geheven.

9.2 Bij overschrijding van de onder 9.1 genoemde termijn, is de opdrachtgever, na door Slouwerhof Academy ten minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke (handels)rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. Indien Slouwerhof Academy na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen, is de opdrachtgever buitengerechtelijke kosten – conform “Wet Incassokosten” - verschuldigd.

9.3 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de opdrachtgever naar het oordeel van Slouwerhof Academy daartoe aanleiding geeft, is Slouwerhof Academy gerechtigd van de opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Slouwerhof  Academy te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien de opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Slouwerhof Academy gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de opdracht (cursus) onmiddellijk op te schorten (ergo: de opdrachtgever en/of de deelnemer de toegang tot de cursus te ontzeggen) en is al hetgeen de opdrachtgever aan Slouwerhof Academy uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
9.4 De COVID-19 sneltesten worden via de website coronafriesland.nl voldaan via IDEAL of indien anders afgesproken rechtstreeks op de afnamelocatie.


10. Annulering (opzegging)

10.1 Annuleringen (opzeggen) van de overeenkomst dient te allen tijde schriftelijk te geschieden, zulks per aangetekende brief of per e-mail - waarvan de ontvangst is bevestigd - en onder opgaaf van redenen. Voor de vaststelling van het moment van annulering (opzegging) is beslissend het moment waarop Slouwerhof Academy het bericht van annulering heeft ontvangen.

10.2 Aangezien Slouwerhof Academy kosten moet maken voor de desbetreffende (aangeboden) cursus, geldt bij annulering van de aanmelding c.q. inschrijving van een deelnemer de volgende regeling:

a. Bij annulering tot een maand voor aanvang van de eerste cursusdag worden geen cursuskosten in rekening gebracht, wel worden er 35 euro administratiekosten in rekening gebracht.

b. Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de eerste cursusdag wordt 50% van de cursuskosten plus 35 euro administratiekosten in rekening gebracht.

c. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de eerste cursusdag worden de volledige cursuskosten in rekening gebracht plus 35 euro administratiekosten.

10.3 Bij annulering van de aanmelding voor de geschiktheidstesten van “Het Oranje Kruis” moeten alle daaraan verbonden kosten (inclusief administratiekosten 35 euro) volledig voldaan worden, indien “Het Oranje Kruis” haar kosten aan Slouwerhof Academy in rekening brengt.

10.4 Indien men na aanvang van een cursus de deelname geheel of ten dele stopt, heeft men geen recht op enige terugbetaling van (cursus)kosten.

10.5 Slouwerhof Academy behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren (of de start van een cursus op te schorten). Reeds ontvangen betalingen worden geretourneerd binnen 20 werkdagen.

10.6 Indien een cursus door Slouwerhof Academy wordt geannuleerd geschiedt dit onder opgaaf van te bestaat uit één of meerdere redenen zoals: te weinig deelnemers aan een cursus, ziekte van de docent, ruimtegebrek in de cursuslocatie of andere plausibele redenen.

10.7 Een zorgopdracht eindigt van rechtswege en met onmiddellijke ingang op het moment van overlijden van de Zorg Ontvanger. Het overlijden van de Opdrachtgever, indien deze een andere persoon is dan de Zorg Ontvanger, laat de Opdracht onverlet. 
10.8. Annuleren van een afspraak voor een COVID-19 sneltest kan tot 2 uur voor de afspraak. Bij annulering binnen 2 uur voor aanvang van de afspraak worden de volledige kosten in rekening gebracht.


11. Aansprakelijkheid

11.1 Ofschoon Slouwerhof Academy zich zal inspannen haar cursussen naar beste inzicht en vermogen te (doen) geven, is Slouwerhof -Academyg – behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Slouwerhof Academy of haar leidinggevend personeel – niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever (of door de deelnemer) geclaimde schade, waaronder schade die direct of indirect mocht voortvloeien uit of anderszins verband mocht houden met het gebruik van het cursusmateriaal, de inhoud van de betreffende cursus, de toepassing of resultaat daarvan.

11.2 De opdrachtgever verplicht zich terzake zulke schade Slouwerhof Academy te vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van de deelnemer(s) en/of derden.

11.3 Iedere eventuele aansprakelijkheid van Slouwerhof Academy voor schade is beperkt tot de hoogte van het door de opdrachtgever voor de betreffende cursus voldane factuurbedrag.

11.4 Met inachtneming van het vorenstaande is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle tijdens de cursus door de deelnemer(s) aan materialen, gebouwen en/of personen toegebrachte schade.

11.5 Slouwerhof is bij een zorgopdracht niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade.

11.6 De aansprakelijkheid voor schade van Slouwerhof bij een zorgopdracht is telkenmale beperkt tot de hoogte van de uitkering in enig voorkomend geval van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Slouwerhof. Op verzoek kan Slouwerhof inzage geven in de polis en polisvoorwaarden van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

11.7 In alle gevallen waarin bij een zorgopdracht enige schade niet onder de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering valt, is de aansprakelijkheid van Slouwerhof telkens beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden waarin de schade is ontstaan in rekening is gebracht door Slouwerhof.

11.8 Slouwerhof heeft te allen tijde het recht enige tekortkomen te repareren en, indien en voor zover mogelijk, enige schade van de Opdrachtgever ongedaan te maken, waarbij de Opdrachtgever alle mogelijke medewerking zal verlenen.

11.9 Indien bij een zorgopdracht enige schade kan worden verhaald op enige derde(n), enige andere verzekering van Opdrachtgever, de Zorg Ontvanger of enige derde(n), dan zal/zullen eerst die derde(n), dan wel die verzekering worden aangesproken alvorens Slouwerhof wordt aangesproken. Enige vergoeding van schade door (een) derde(n) zal altijd in mindering worden gebracht op de eventuele aansprakelijkheid voor die schade van Slouwerhof.
11.10 Ofschoon Slouwerhof Academy zich zal inspannen de COVID-95 sneltesten naar beste inzicht en vermogen te (doen) geven, is Slouwerhof -Academyg – behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Slouwerhof Academy of haar personeel – niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever  geclaimde schade, waaronder schade die direct of indirect mocht voortvloeien uit of anderszins verband mocht houden met het afnemen van de test en de uitkomst van de testresultaten.

11.11 De COVID-95 sneltesten hebben een sensitiviteit van 96.52% en een specificiteit van 99.68% wanneer de test wordt afgenomen in de eerste week waarin de ziektesymptomen zich openbaren (deze dagen is er voldoende virus aanwezig). De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk binnen het juiste tijdsbestek de test te laten afnemen.
11.12 Uitslagen van de COVID-19 sneltesten worden door de meeste landen niet geaccepteerd voor reisadvies.


12. Klachtenregeling

12.1 Slouwerhof Academy spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Wanneer de opdrachtgever een klacht heeft c.q. wanneer de opdrachtgever een klacht ontvangen heeft van een deelnemer, zal hij (opdrachtgever) Slouwerhof Academy hiervan schriftelijk op de hoogte brengen middels de klachtenprocedure – beschreven op de website van Slouwerhof Academy dan wel op te vragen per e-mail – binnen één (1) week na kennisname daarvan op de hoogte brengen, zulks met een specifieke omschrijving van de klacht(en). Slouwerhof Academy zal – voor zover zulks redelijkerwijs van haar gevergd kan worden en zulks binnen haar mogelijkheden ligt - de desbetreffende klacht zo spoedig en in samenspraak met de opdrachtgever oplossen. Eventuele klachten schorten de betalingsverplichting(en) van opdrachtgever niet op.

12.2 De opdrachtgever en/of deelnemer kan een klacht schriftelijk indienen, op navolgende adres:

Slouwerhof Academy

T.a.v. Klachtenfunctionaris

de Parse 2

8491PJ Akkrum


13. Toepasselijk recht en forumkeuze

13.1 Op alle (cursus)overeenkomsten en zorgopdrachten tussen de opdrachtgever en SlouwerhofAcademy is Nederlands recht van toepassing, waaronder de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG-wet).

13.2 Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechtbank Leeuwarden (zittingsplaats: Leeuwarden), tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend rechtelijk bevoegd is.


Privacy Policy

Slouwerhof Academy hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Slouwerhof Academy houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;

- verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als Slouwerhof Academy zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Slouwerhof Academy verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Administratieve doeleinden;

- Cursusadministratie;

- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;

- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen;
- Het doorgeven van


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De overeengekomen opdracht;

- Het verwerken van cursusadministratie ten behoeve van certificering.


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Slouwerhof Academy de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- Adres, postcode en woonplaats

- (Zakelijk) Telefoonnummer;

- (Zakelijk) E-mailadres;

- Geslacht;

- Financiële gegevens;

- BSN;

- Geboortedatum;

- Diplomanummers van Het Oranje Kruis, Rode Kruis of Nederlandse Reanimatie Raad;

- BIG-registratienummer;

- V&VN nummer van het kwaliteitsregister

- KCKZ nummer

- Kopie van een ID-bewijs.


Uw persoonsgegevens worden door Slouwerhof Academy opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst voor maximaal 5 jaar.


Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Slouwerhof Academy verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De aanmelding voor een cursus.


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Slouwerhof Academy de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- Adres, postcode en woonplaats

- (Zakelijk) Telefoonnummer;

- (Zakelijk) E-mailadres;

- Geslacht;

- Financiële gegevens;

- BSN;

- Geboortedatum;

- Diplomanummers van Het Oranje Kruis, Rode Kruis of Nederlandse Reanimatie Raad;

- BIG-registratienummer;

- V&VN nummer van het kwaliteitsregister

- KCKZ nummer

- Kopie van een ID-bewijs.


Uw persoonsgegevens worden door Slouwerhof Academy opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst voor maximaal 5 jaar.


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- Het certificeren van cursusdeelname;

- Het invoeren van cursusdeelname;

- Het aanmelden voor examens.

- Het doorgeven van een positieve uitslag van de COVID-19 sneltesten aan de GGD, zodat zij bron- en contactonderzoek kunnen doen om verspreiding van het virus te beperken.


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin

uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn

Slouwerhof Academy bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

- Alle personen die namens Slouwerhof Academy van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van  persoonsgegevens.


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u

ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!


Contactgegevens

Slouwerhof Academy

p/a de Parse 2

8491PJ Akkrum

bijscholing@slouwerhof.nl

Telefoon: 0651058100